Obchodné podmienky

Predávajúcim je spoločnosť Felino s.r.o., so sídlom M. Gorkého 924/7A, 914 41 Nemšová, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 29710/R, IČO: 47 536 411, DIČ: 202 397 1169,  tel. +421 903 268 925, e-mail: spodnabielizen@gmail.com (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru (ďalej len kupujúci).

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho spodnabielizen-adameva.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

Objednávanie

Tovar objednáva kupujúci prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar a tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 

Ceny

Predávajúci nie je platcom DPH.

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru (v cene dopravy je zahrnuté aj balné) podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). pri dohodnutom osobnom odbere v kamennej predajni si predávajúci poštovné a balné neúčtuje.

 

Platby

Kupujúci uhradí cenu tovaru vrátane poštovného a balného dobierkou, platba je možná iba v eurách.

Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu e-mailom po uhradení dobierky kupujúcim.

 

Dodacie podmienky

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade týchto Obchodných podmienok.

O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom.

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 

Doručenie tovaru

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie, a to poštovou službou Slovenská pošta,a.s. alebo po dohode osobne v kamennej predajni ADAM a EVA, Obchodík so spodnou bielizňou v meste Nemšová.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

Predávajúci zabalí tovar tak, aby počas jeho prepravy neprišlo k poškodeniu prípadne znehodnoteniu zásielky. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorý slúži zároveň ako záručný list. Ak to vyžaduje povaha tovaru, dodá predávajúci spolu s tovarom návod na požitie.

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

Odstúpenie od vybavenej objednávky

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu,  odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy").

Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane etikiet, veľkostného značenia, visačiek..) s priloženým originálom dokladu o kúpe tovaru.

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar, je povinný :

  1. kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí 
  2. zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie tak, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu a znehodnoteniu  samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)
  3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...)

Po splnení podmienok horeuvedených podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar naspäť a vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

V prípade nesplnenia niektorej z horeuvedených podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

Záruka a reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi Reklamačným protokolom, záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený a s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

Reklamácie sa riadia Reklamačným protokolom. Kupujúci je povinný hneď po zistení vady informovať predávajúceho o chybe tovaru e-mailom alebo telefonicky a poslať tovar späť na adresu prevádzky alebo firmy predávajúceho.

 

 Záverečné informácie

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Nemšovej, dňa 18. februára 2019.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

*